Utsläppskontroll och uppföljning

I ett vattenreningsprojekt finns det en rad olika tekniker som är anpassade för att rena och förhindra utsläpp av specifika föroreningar. I denna artikel listar vi de vanligaste teknikerna.

Filtrering

Filtrering med BioMedia®, aktivt kol, jonbytare och sandfiltrering används för att avlägsna partiklar och löst förekommande föroreningar som exempelvis tungmetaller, PFAS och organiska föroreningar.

Partikelavskiljning och rening av partikelbundna föroreningar

Till att börja med är behandling av partiklar och partikelbundna föroreningar oftast det viktigaste och mest grundläggande behandlingssteget. För en effektiv partikelavskiljning behövs vanligtvis någon form av flockning (och ev. fällning, se nedan) ofta i kombination med sedimentering. Principen är att flockningsmedel tillsätts som får finpartiklarna att bilda större aggregat, så kallade ”flockar”, som därefter får sedimentera i någon form av sedimentationsvolym – vanligtvis i sedimentationscontainrar, lamellavskiljare eller dammar. Här använder vi vårt biologiskt nedbrytbara flockningsmedel, kitosan, som doseras i vår HydroBox.

pH-justering

Eftersom de flesta flockningskemikalier är mer effektiva vid vissa pH-nivåspann, rekommenderar vi att pH-justering utförs innan dosering av flocknings-/fällningskemikalier. Detta förbättrar flockningen och säkerställer rätt utgående pH-värde, men minimerar också kostnaderna för efterföljande dosering. Vid behov av pH-sänkning tillsätter vi i de flesta projekt kolsyra istället för starka syror, som ofta är frätande och potentiellt skadliga för personalen att hantera. Vid behov av pH-höjning rekommenderar vi arbetsmiljövänliga alternativ, istället för användning av Natriumhydroxid (lut).

Lösta ämnen

För behandling av lösta föroreningar används vanligtvis dels fällningsmedel, dels någon form av filtreringssteg. Fällningsmedel är ofta en kombination av flockning och fällning och doseras innan sedimentationssteget (se ovan), vilket får de lösta ämnena att ”fällas ut” till partiklar som sedan flockas tillsammans med övriga partiklar. Flockarna sedimenterar sedan i en sedimentationsvolym, enligt principen som beskrivs ovan. Utfällning kan även erhållas genom att variera pH-nivån i vattnet. Vissa lösta ämnen kräver dock någon form av filtrering. Det kan till exempel vara kolbaserad sorptionsfiltrering (aktivt kol, BioMedia®), där principen är att filtermediat består av material med extremt små porer till vilka lösta föroreningar kan bindas.

Uppföljning

Det är mycket viktigt med kontinuerlig provtagning under projektens gång. Det är först när du kontinuerligt och flödesproportionerligt tar vattenprover, som du får reda på om tekniken du valt verkligen fungerar. Data du samlar in ska dokumenteras och rapporteras vidare till tillsynsmyndigheten och eller kommunen.