Vattenrening industri

Vattenrening industri

Vattenrening för industriellt dagvatten avser primärt regnvatten som har kommit i kontakt med industriella aktiviteter och ytor. Återvinningsanläggningar är ett exempel på en bransch där föroreningar i form av lösta metaller förekommer i dagvattnet, vilket måste renas innan det släpps ut. Myndigheter ställer idag allt hårdare krav på vattnet som lämnar industriområden, vilket ofta kräver lokal rening inom området. Industrier agerar alltmer inte bara för att uppfylla regelverken utan också utifrån ett eget intresse för att öka sin hållbarhet och sitt företagsansvar.

Swedish Hydro Solutions vattenreningsspecialister har arbetat med industriellt dagvatten under lång tid, både i Sverige och USA. Varje projekt genomförs med målet att leverera de mest effektiva reningsanläggningarna som uppfyller branschstandarder.

Service och support är en jättestor del i en leverans. För oss är det minst lika viktigt som anläggningens pris och prestanda eftersom en produkt är värdelös om den inte fungerar. Swedish Hydro Solutions har skött supporten bra tycker jag.

— Daniel Zetterman, Maskinchef, Implenia

Lösningen för er marknad

Swedish Hydro Solutions vattenreningslösningar kretsar kring biologiskt nedbrytbara och miljövänliga tekniker, med fokus på att maximera säkerheten för personalen på arbetsplatsen. Till exempel används ofta kitosan som flockningsmedel. Det härstammar från bioprodukter inom skaldjursindustrin och har visat sig vara mycket effektivt. Dess vattenlöslighet eliminerar behovet av färskvatten i reningsprocessen samtidigt som den användarvänliga doseringstekniken ökar effektiviteten. Noterbart är att kitosan inte bara är miljövänligt utan också medför ökad säkerhet för personalen, jämfört med många traditionella reningskemikalier.

Vattenrening industri

Skräddarsydda projekt

Swedish Hydro Solutions är specialiserade på design, installation och underhåll av både mobila och stationära reningsanläggningar, som är skräddarsydda efter behov och typ av industri. Expertisen innefattar bland annat produktions- och metallindustrier, skrotupplag, återvinningsanläggningar och mycket mer. En omfattande bedömning görs av det vatten som ska renas, med laboratoriestudier och pilotprojekt, för att fastställa den mest effektiva och kostnadseffektiva utrustningen för det långsiktiga behovet. Oavsett om dina utmaningar innefattar höga metallhalter, förhöjda BOD- och/eller COD-nivåer, varierande pH, betydande organiskt innehåll eller höga halter av suspenderat material, har Swedish Hydro Solutions lösningar anpassade till din bransch specifika behov. Tillsammans utarbetas en plan som uppfyller vattenreningskraven och utforskar möjligheter för återanvändning av vattnet inom era processer.

Vattenrening industri

Från start till mål

Såhär går det till när du beställer en lösning:

  • Steg 1: Inled kontakt med detaljer om projektet och de specifika kraven på vattenreningen.
  • Steg 2: Projektets dokumentation, undersökningar och specificerade förutsättningar granskas. Vid tillgängliga vattenprover utförs behandlingstester i laboratoriet.
  • Steg 3: En anläggning offereras som är väldimensionerad för projektet med fokus på att nå ställda riktvärden.
  • Steg 4: Swedish Hydro Solutions team installerar utrustningen. Under installationsfasen får klienten utbildning om hur utrustningen används. Regelbundna besök utförs för att kalibrera instrumenten och leverera nödvändiga kemikalier.
  • Steg 5: Engagemanget från Swedish Hydro Solutions sträcker sig över hela projektets livscykel och omfattar planering, initiering, löpande stöd och eventuellt avveckling.

Vill du veta mer om vår vattenrening för industrier?

Ta kontakt med våra vattenreningsspecialister för att utforska hur vi kan optimera och skräddarsy lösningen för ditt projekt.