Vattenrening bygg & anläggning

Byggsektorn har varit en av de första marknaderna där efterlevnad av det europeiska vattendirektivet har implementerats. Där reningen av dag- och processvatten är en avgörande faktor för att säkerställa miljömässig hållbarhet. Typiska föroreningar inom ett bygg- och anläggningsprojekt inkluderar höga halter av suspenderat material och metaller, samt ett förhöjt pH som behöver justeras. Beroende på platsförhållanden kan det dock förekomma ytterligare föroreningar som behöver adresseras och hanteras. Utöver en effektiv vattenrening är behovet av att minimera användningen av externt färskvatten i projekten ytterligare en faktor som bör tas i beaktning.

Swedish Hydro Solutions erbjuder högkvalitativ teknik, kunskap samt en användarvänlig och säker utrustning för effektiv vattenrening. Reningen baseras vanligtvis på den biologiskt nedbrytbara flockningskemikalien kitosan i vår HydroBox, med möjligheten att återanvända det renade vattnet inom projektet.

Service och support är en jättestor del i en leverans. För oss är det minst lika viktigt som anläggningens pris och prestanda eftersom en produkt är värdelös om den inte fungerar. Swedish Hydro Solutions har skött supporten bra tycker jag.

— Daniel Zetterman, Maskinchef, Implenia

Lösningen för er marknad

Swedish Hydro Solutions vattenreningslösningar kretsar kring biologiskt nedbrytbara och miljövänliga tekniker, med fokus på att maximera säkerheten för personalen på arbetsplatsen. Till exempel används ofta kitosan som flockningsmedel. Det härstammar från bioprodukter inom skaldjursindustrin och har visat sig vara mycket effektivt. Dess vattenlöslighet eliminerar behovet av färskvatten i reningsprocessen samtidigt som den användarvänliga doseringstekniken ökar effektiviteten. Noterbart är att kitosan inte bara är miljövänligt utan också medför ökad säkerhet för personalen, jämfört med många traditionella reningskemikalier.

Vattenrening industri

Skräddarsydda projekt

Swedish Hydro Solutions skräddarsyr projektets dimensioner genom att använda faktiska data om vattenförhållanden, projekt-specifika regler och miljöfaktorer. I de fall där detta inte är känt anpassas projektet tillsammans med beställaren, för att täcka in troliga faktorer som bör tas i beaktning. Om möjligt utvärderas marktyp, eventuella borrningstekniker, potentiella cementinjektioner, beräkning av vattenmängder och eventuella närliggande industriella aktiviteter som kan påverka vattenkvalitén. Om vatten finns att tillgå utförs tester, antingen direkt ute vid arbetsområdet eller i laboratorierna. Målet är att leverera den mest ekonomiska lösningen för projektet. Genom åren har erfarna vattenreningsspecialister hos Swedish Hydro Solutions samlat på sig omfattande erfarenhet och kunskap när det gäller att tillhandahålla precisa lösningar. Detta gäller även i situationer där vattenprov eller information saknas.

Vattenrening industri

Från start till mål

Såhär går det till när du beställer en lösning:

  • Steg 1: Inled kontakt med detaljer om projektet och de specifika kraven på vattenreningen.
  • Steg 2: Projektets dokumentation, undersökningar och specificerade förutsättningar granskas. Vid tillgängliga vattenprover utförs behandlingstester i laboratoriet.
  • Steg 3: En anläggning offereras som är väldimensionerad för projektet med fokus på att nå ställda riktvärden.
  • Steg 4: Swedish Hydro Solutions team installerar utrustningen. Under installationsfasen får klienten utbildning om hur utrustningen används. Regelbundna besök utförs för att kalibrera instrumenten och leverera nödvändiga kemikalier.
  • Steg 5: Engagemanget från Swedish Hydro Solutions sträcker sig över hela projektets livscykel och omfattar planering, initiering, löpande stöd och eventuellt avveckling.

Vill du veta mer om vattenrening för bygg- och anläggning?

Ta kontakt med våra vattenreningsspecialister för att utforska hur vi kan optimera och skräddarsy lösningen för ditt projekt.