Kapacitet och flexibilitet avgörande för NCC

Projekt Centralen är NCC:s största entreprenad genom tiderna, en etapp i det stora infrastrukturbygget Västlänken i Göteborg. Swedish Hydro Solutions har anlitats för vattenhanteringen. Som mest har hela sju reningsanläggningar varit igång samtidigt.

Västlänken är en järnvägstunnel för pendel- och regiontåg som ska gå rakt igenom Göteborg. Bygget är indelat i fem etapper, där NCC ombesörjer två: Korsvägen och Centralen. Den senare – och största – sträcker sig mellan Kanaltorget intill Nordstan, fortsätter bortöver mot Skansen Lejonet och avslutas med en bro över E6:an. Området är cirka två kilometer långt och hundra meter brett.

Flera hundra personer är sysselsatta dagligen med denna deletapp, som beräknas fortgå till cirka 2026. Ett stort pussel ska läggas, med många inblandade aktörer i ett minst sagt centralt läge som genomgår snabba förändringar.

– En stor utmaning är att området är så långt och genomkorsat av vägar för att trafiken i innerstaden ska fungera, säger Ellen Samuelsson, miljöchef på NCC för deletapp Centralen.

Noggrann kontroll av grundvattennivån

För Västlänken är inte enda byggprojektet som är igång i området. I närheten sänks E45:an ner under jord och nya Hisingsbron byggs. Det är inte för intet som området kallas för ”Göteborgsgropen”. Ellen Samuelsson berättar att de många stora byggena, den leriga marken och närheten till älven har inneburit stränga krav på att inte sänka grundvattennivån under byggtiden. Det skulle kunna få byggnaderna runt omkring att sätta sig. NCC schaktar jord- och lermassor ner till dryga tjugo meters djup, alltså långt under grundvattennivån.

Älven trycker på och riskerar att gå in i schakterna, så vi måste ha bra kapacitet i vattenreningen. Vi måste pumpa undan vattnet – men samtidigt inte för mycket så vi riskerar att sänka grundvattnet, säger Ellen Samuelsson.

Marken är inte bara lerig utan även förorenad av mer än hundra års industriverksamheter. Inom terminalområdet har olja läckt ut, och slipers som legat i flera lager har förorenat marken med tjärämnen. För ännu längre sedan var det havsbotten här, så hela bangården är byggd på utfyllnadsmassor som innehåller både tungmetaller och tjärämnen.

Det är otroligt positivt att det är miljömässigt hållbart. Sedan är det ett robust system, enkelt att sköta. Vi kan hantera det i mångt och mycket själva.

— Ellen Samuelsson, Miljöchef för NCC deletapp Centralen, NCC

Flexibel rening med flera system

NCC hade räknat med att behöva två större vattenreningsanläggningar. Men det visade sig inte fungera i praktiken. Då området är så pass uppdelat är nu istället sex anläggningar igång, och ett sjunde har just avvecklats.. Förbrukningsmaterial och service köps också in.

Swedish Hydro Solutions vattenrening hanterar både partiklar och lösta ämnen. Kitosan får partiklarna att flocka sig och sedimentera. Lösta organiska föroreningar och metaller som olja, lösningsmedel, zink, bly och koppar filtreras bort i BioMedia®-filter. Ellen Samuelsson är glad över att reningsmetoden är fri från de kemikalier, som annars ofta förknippas med mer traditionell vattenrening.

– Det är otroligt positivt att det är miljömässigt hållbart. Sedan är det ett robust system, enkelt att sköta. Vi kan hantera det i mångt och mycket själva.

En person från NCC sköter provtagningar löpande och ett team ombesörjer den dagliga kontrollen och rengöringen av kitosananläggningarna. De automatiska och uppkopplade övervakningssystemen håller koll på vattenflöde, pH-värde, konduktivitet och grumlighet. Ett larm är också inkopplat, som snabbt ger besked om några värden skulle överskridas. Kitosanstrumporna byts varannan eller var tredje dag, beroende på vattengenomströmningen.

Mobila enheter ökar flexibiliteten

Vattenreningen är en stor budgetpost för NCC och oerhört viktig för produktionen, förklarar Ellen Samuelsson. Fungerar inte den blir det stopp i produktionsflödet, vilket skulle innebära stora kostnader. Valet att anlita Swedish Hydro Solutions handlade mycket om kapacitet och flexibilitet. Att reningsenheterna är små och yteffektiva är till fördel på ett stort bygge, där det är ont om plats och mycket pågår samtidigt. Möjligheten att flytta dem har NCC redan utnyttjat ett par gånger.

– Detta kan kännas dyrt, men i det långa loppet är Swedish Hydro Solutions lösning den bästa, säger Ellen Samuelsson.

Vill du veta mer?

Kontakta våra vattenreningsspecialister för att få djupare insikter om våra projektimplementeringar och skräddarsydd vägledning för dina unika behov.