Betongåtervinning på klassisk industritomt

I över sextio år var Fix-skylten ett landmärke i Majorna i Göteborg. Nu är fabriken stängd, neonskylten nerplockad och 500 bostäder ska byggas på den klassiska industritomten. Höga krav ställs på vattenreningen när marken ska saneras och betong återanvändas.

På Fixfabriken tillverkades på sin tid fönsterbeslag och spanjoletter. Det fanns farhågor att olja från pannrum och ledningar samt vätskor från ytbehandlingar hamnat i marken, men markproverna gav lugnande besked. Däremot hittades fyllnadsmassor med förhöjda halter av tungmetaller och PAH:er. Ett tre meter tjockt lager jord har därför fraktats bort. På vissa ställen, där arkeologerna gjort sina undersökningar, har man fått gräva fem meter ner.

– Det är mycket skit i backen. Och mycket vatten. Ju längre ner vi gräver desto fuktigare och lerigare blir det, säger Alexander Furubrink, platschef på HTE Produktion som sköter markarbetet med sanering och massahantering efter rivning av byggnaderna.

I bygget av det nya bostadsområdet har man valt att återanvända den rena konstruktionsbetongen. Den krossas, armeringen urskiljs, och betongkrosset läggs tillbaka som fyllnadsmaterial under det som ska bli gator. Att slippa transportera bort och köpa nytt krossmaterial är både en ekonomisk och miljömässig vinst.

– Vi återanvänder cirka 4 000 kubikmeter ren betong – 10 000 ton, berättar miljökonsult Lena Bergdén.

Både föroreningarna i marken och betongåtervinningen ställer höga krav på vattenreningen. Allt vatten som kommer i kontakt med den krossade betongen måste pH-justeras och partikelavskiljas. Förhöjda värden riskerar att skada växt- och djurlivet om det släpptes ut i dagvattnet, och enligt Göteborgs stads riktlinjer måste partikelhalten i länsvattnet vara under 25 mg/l och ha ett pH-värde mellan 6 och 9 innan det släpps ut från arbetsplatsområdet. På Fixfabriken har vattnet ibland haft ett partikelinnehåll på flera hundra mg/l och ett pH på över 11.

De första veckorna, innan Swedish Hydro var på plats, pumpades vattnet runt mellan olika bassänger inne på området. När det smutsiga länsvattnet var i vägen för en utgrävning fick man pumpa vidare det till nästa ställe. Och så vidare.

– Vi hade ingen möjlighet att återinfiltrera det, till slut fanns det inga ytor kvar, berättar Lena Bergdén.

Det har varit mycket kontroller, både på betongen och på vattnet, säger Lena Bergdén. Men det har sett bra ut. Swedish Hydro Solutions har gjort vissa injusteringar för pH-värdet bara.

— Lena Bergdén, Miljökonsult, Relement

Smidig vattenrening

Sedan Swedish Hydro Solutions mobila reningsanläggning kommit på plats fungerar det betydligt smidigare. Nu pumpas det smutsiga vattnet först genom en fördoseringsstation, som justerar pH med hjälp av koldioxid. Här tillsätts också en mindre dos polyaluminiumklorid som underlättar flockningen. Därefter passerar vattnet genom doseringsanläggningen med flockningsmedlet kitosan, vilket får partiklarna i vattnet att klumpa ihop sig.

Vattnet pumpas vidare från doseringsanläggningen ut till två containrar där de flockade partiklarna sjunker till botten och skiljs därmed ut från vattnet. Som sista instans gravitationsfiltreras vattnet genom två Biomedia-filter så att även lösta föroreningar och organiska partiklar försvinner. Därefter är vattnet rent nog att släppas ut i dagvattnet.

– Det har varit mycket kontroller, både på betongen och på vattnet, säger Lena Bergdén. Men det har sett bra ut. Swedish Hydro Solutions har gjort vissa injusteringar för pH-värdet bara.

Vattenreningen sköter sig i princip själv. Felix Kihle på HTE Produktion har fått uppdraget att göra den dagliga kollen av anläggningen, och Swedish Hydro Solutions gör platsbesök varannan vecka eller vid behov. Reningen är igång i tre månader, sedan ska markarbetet vara över – all förorenad jord är borta och den återvunna betongen på plats under de nya gatorna. Området är klart för inflyttning 2021. Och då ska även Fix-skylten vara uppe igen.

Vill du veta mer?

Kontakta våra vattenreningsspecialister för att få djupare insikter om våra projektimplementeringar och skräddarsydd vägledning för dina unika behov.