Slamhantering

Slamhantering

Suspenderat material som separeras i vattenreningsprocessen omvandlas till sediment, eller slam, som behöver hanteras i varje vattenreningsprojekt. Hanteringen och behandlingen av slam kan utföras på flera sätt. Vid användning av sedimentationscontainer behöver slammet pumpas ut efter att vattennivån i tankarna sänkts. Används däremot Swedish Hydro Solutions lamellaavskiljare finns det en automatisk slampump som gör att slammet kan tömmas kontinuerligt, utan avbrott, under vattenreningsprocessen.

En ytterligare åtgärd är att avvattna slammet, vilket kan leda till betydande ekonomiska besparingar då det minskar volymen och vikten på slammet som behöver transporteras från platsen. Slam med mindre vattenhalt är även ofta billigare att hantera på mottagaranläggningen.

De lyckades få bort allt borrslam från vattnet, så det blev kristallklart. Vi lyckades följa Göteborgs stads höga krav – vattnet blev väsentligt mycket renare än riktvärdet dessutom.

— Åsa Wetterberg, Byggprojektldare, Jernhusen

Slamhantering genom avvattningstub

Avvattningstuber

Avvattningstuber är en passiv avvattningsmetod och Swedish Hydro Solutions erbjuder olika tubstorlekar beroende på tillämpning. Tuben är utformad för att låta vatten passera genom geotextilen samtidigt som den behåller sediment, slam eller andra partiklar. En mycket kostnadseffektiv metod för infrastruktur- och byggbranschen, vid tunnelprojekt eller andra liknande områden.

Slamhantering genom avvattningstank

Avvattningstankar

Avvattningstanken från Rain for Rent® erbjuder en optimal lösning för miljövänlig, kostnadseffektiv och säker slamavvattning på byggarbetsplatser och andra olika tillämpningar. Slammet introduceras i tanken där det tillåts att sjunka till botten medan vattnet filtreras ut från sidorna och på botten av tanken.

Storleken på avvattningstanken är 14 m3.

Slamhantering genom skraptank

Skraptankar

Skraptankar används ofta för att hantera och avvattna slam från Swedish Hydro Solutions lammellaavskiljare. De kan även användas som ett initialt förbehandlingssteg för avlägsnande av suspenderat material i projekt med höga nivåer av partiklar i det inkommande vattnet. Slammet transporteras ut från tanken med hjälp av en skrapa och resulterar i en effektiv avvattning av slammet.

Vill veta mer om vår slamhantering?

Få en djupare insikt i vår slamhantering och dess tillämpningar. Våra vattenreningsspecialister är redo att besvara dina frågor.