Att kravställa utsläppsgränser

Att upphandla och kravställa vattenrening för större projekt kan vara komplicerat. Ibland kan det vara lockande att ta genvägar och att titta på vad andra har gjort tidigare, men för att verkligen lyckas med kravställningen finns det vissa frågor du måste ta ställning till. Swedish Hydro Solutions har sammanställt en lista som bygger på branschens egna gemensamma önskemål.

1. Vad är det för typ av entreprenad som ska genomföras? Vilka arbetsmoment ingår över tid? Olika arbeten producerar olika typer av vatten. Olika typer av vatten innehåller olika sorters föroreningar. Olika sorters föroreningar kräver olika vattenreningslösningar.

2. Vad har markområdet som ska exploateras för historia och egenskaper? Vad har funnits på platsen tidigare? Industri, kemtvätt, deponi, varvsindustri etc.

Kommunerna har ofta god kännedom om platsen och sitter på mycket kunskap. Mycket information kan inhämtas från dem.

3. Vilken recipient ska användas efter vattenreningsprocessen? Beroende på vilken recipient som ska användas kan, och bör utsläppsgränserna variera. Det är stor skillnad på att släppa ut vattnet i dagvattennätet, till en våtmark eller till Göta Älv.

4. Det är viktigt att ta vattenprover i god tid i – och över tid. Minst ett år i förväg, så att det går att kartlägga föroreningstyperna och ta reda på om de varierar med årstiderna, exempelvis p.g.a. lakning eller andra naturliga fenomen.

5. Kopiera aldrig utsläppskrav från en entreprenad till en annan. Varje plats är unik och har sina unika förutsättningar. Det händer ibland vid entreprenader att det krävs en alldeles för hög reningsgrad, trots att recipienten inte är särskilt känslig. Eller tvärtom att det ställs alldeles för ringa krav, trots att recipienten är känslig.

6. Försök ha ett helikopterperspektiv. Det är viktigt att förstå vilken effekt de utsläppskrav som föreslås får för effekt i praktiken, hos alla inblandade parter. Sträva efter att ha så strikta gränsvärden som möjligt, och håll dem samtidigt rimliga för den plats de reglerar. Gränsvärden är svåra att få justerade och innefattar komplicerade processer.

7. Bjud in till samarbete över gränserna, om möjligt. Myndigheter och kommuner, har tillsammans med entreprenörer och vattenreningsföretag olika kunskaper. Det är när vi diskuterar utmaningarna och dess lösningar gemensamt som vi hittar rätt.

Ordningen i den här frågeställningslistan skiljer sig från fall till fall. Ibland behöver du fokusera på recipienten först och prata med tillsynsmyndigheten, och/eller länsstyrelsen. Ibland behöver du prata med kommunen först för att få veta markens historik. Ibland måste entreprenadens olika moment kartläggas först.

Branschens önskan och vår strävan är att vi för dialog över gränserna. Och det arbetet börjar här.