Vattentyper

Ett av de första stegen vi ska gå igenom när det kommer till kravställning av utsläppsgränser är att förstå vilket typ av vatten vi har att göra med. Det är avgörande ur flera aspekter:

  • För att vi ska kunna identifiera specifika föroreningar och risker
  • Välja rätt behandlingsmetoder
  • Följa gällande lagar och regler
  • Bedöma miljöpåverkan
  • Få effektiva och ekonomiska lösningar

Olika typer av vatten innehåller varierande typer av föroreningar. Dagvatten kan vara förorenat med oljor och tungmetaller, medan länsvatten från byggarbetsplatser kan innehålla mycket jordpartiklar och metaller. Olika typer av vatten kräver därför olika typer av behandlings- och reningsmetoder. Att därför veta vilken typ av vatten som hanteras möjliggör valet av en effektiv och kostnadseffektiv reningsteknik,förbättrar behandlingsprocessen och sparar resurser. Det säkerställer dessutom att du följer rätt lagar och regler, vilket minimerar juridiska risker samt potentiella böter, och inte minst bidrar det till att skydda vår miljö.

Så vad hanterar vi för typ av vatten i våra projekt? Så här benämner vi de fyra huvudtyperna:

1. Länsvatten

Länsvatten, eller länshållningsvatten, är ett vanligt förekommande begrepp inom vissa sektorer, kanske främst inom bygg- och anläggningsbranschen. I lagstiftningen finns ingen definition av länsvatten, men oftast avses vatten som på något sätt avleds från någon form av mänsklig aktivitet. I praktiken handlar det om regnvatten, inträngande grundvatten och processvatten som uppkommer i samband med schaktning, sprängning och borrning inom till exempel markentreprenader, täkter och gruvor.

2. Dagvatten

Dagvatten är regn- eller smältvatten som rinner av från tak, vägar och andra hårdgjorda ytor. Om det regnar kraftigt eller att snön smälter snabbt, kan dagvattnet samla upp föroreningar från dessa ytor, såsom oljor, tungmegtaller, kemikalier och skräp, innan det rinner vidare och slutligen når vattendrag, sjöar eller till och med grundvattnet.

3. Industriellt dagvatten

Industriellt dagvatten avser primärt regnvatten som har kommit i kontakt med industriella aktiviteter och ytor. Återvinningsanläggningar är ett exempel på en bransch där föroreningar i form av lösta metaller förekommer i det industriella dagvattnet, vilket måste renas innan det släpps ut.

4. Processvatten

Processvatten är vatten som används i processer inom industrin, så som tillverkning, kylning eller rengöring. Efter användning kan processvattnet vara förorenat med kemikalier, oljor, tungmetaller eller andra föroreningar som genereras under den industriella processen.