Mobil vattenrening

Mobil vattenrening

Swedish Hydro Solutions är det ledande företaget inom mobil vattenrening för bygg- och anläggningsindustrin i Sverige. Vi arbetar med hållbara lösningar och vår teknik är “best practice” i vissa delar av USA. Det innebär att det i Sverige nu finns möjligheter att ställa hårdare krav på vattenrening och utsläppsnivåer för länsvatten från entreprenader.

För 20 år sedan handlade det mer om vattenhantering än om vattenrening. Problemen kretsade kring hur vattnet kunde pumpas bort, snarare än hur det kunde renas. Förr hade arbetet ute på en entreprenad aldrig stoppas på grund av dålig länsvattenkvalitet.

Idag har kraven på mobil vattenrening skärpts och det finns ofta strikta utsläppsgränser att förhålla sig till. Och kraven kommer sannolikt att fortsätta öka. Länsvattenfrågan tar allt större plats i entreprenadprojekten, och eftersom bristande vattenrening numera kan orsaka kostsamma stillestånd, finns det också incitament för att prioritera god, hållbar mobil vattenrening.

Varför är mobil vattenrening viktigt?

Smutsigt vatten från infrastrukturprojekt och byggentreprenader är en mycket stor källa till föroreningar av svenska vattendrag. Samtidigt planeras det bara i Västsverige för infrastruktursatsningar på 100 miljoner euro de kommande åren, i syfte att bygga ut och förtäta staden Göteborg.

I januari 2024 beslutade regeringen även att 10 större investeringsprojekt får byggstart 2024-2026. Det gäller bland annat ombyggnationen av E45, E20 och E4, men även stora delvis EU-finansierade projekt, som att fördjupa farleden i Göteborgs hamn från 13.5 meter till 17,5 meter (Skandiaporten). Dessutom är upprustningen av det svenska järnvägsnätet i full gång, bland annat byggs den nya 27 mil långa kustnära järnvägen Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå.

Projekten blir allt fler och ökar i skala. Frågan om hur man tar hand om, och renar, stora mängder smutsigt vatten har aldrig varit viktigare.

Mobil vattenrening

Dåliga lösningar och dispenser

Historiskt sett har dispenser varit alldeles för vanliga och de har beviljats alldeles för lättvindigt, framförallt för kommuner med mindre resurser. En ”dålig lösning” kan vara att använda sig av en reningsmetod som bara ger bra resultat under kort tid, såsom exempelvis filter- eller infiltrationslösningar. Ibland används även sedimentationscontainrar, som på grund av stora volymer inte hinner ha någon effekt, utan bara släpper ut vattnet igen – i stort sett orenat.

Infiltrationslösningar fungerar ofta bara tillfälligt och kan också bara hantera en viss volym. I perioder med mycket nederbörd blir sådana lösningar alltid problematiska. Mark och utgrävda schakt mättas med vatten som måste pumpas bort och därefter hanteras. Infiltrationen slutar fungera helt och det händer att förorenat vatten släpps vidare utan rening.

Hur välja rätt lösning?

På Swedish Hydro Solutions jobbar vi aktivt med att skapa bra relationer till både beställare, miljöförvaltningar och entreprenörerna själva. För oss handlar det om att sprida kunskap om vikten av vattenrening och att samtala med branschens alla intressenter, på alla nivåer.

Bilden av vad branschen efterfrågar är tydlig:

  • Bättre dialog mellan beställare, entreprenör, tillsynsmyndighet och vattenreningsföretag
  • Information om förorenade markområden i förväg
  • Tillgång till vattenprover – i förväg och över tid
  • God tid att planera
  • Bättre, särskilt avsatta ytor för vattenrening
  • Enklare processer för justering av gränsvärden
  • Ordentlig uppföljning i form av provtagning och dokumentation
  • Rätt krav för varje unik plats

När entreprenörerna planerar för vattenrening redan tidigt i projekteringen blir följdeffekterna alltid goda. Det är enklare att beräkna vilka volymer som ska renas, hur mycket utrustning som behövs och hur stor plats den tar.

Förutom de uppenbara miljö- och säkerhetsvinsterna, innebär valet av rätt vattenreningsteknik i praktiken att entreprenörerna försäkrar sig mot dyra stilleståndskostnader och problem med vatten i schakten. Om vi på Swedish Hydro Solutions får vara med i redan planeringsskedet, kan vi tillsammans med våra kunder snabbt hitta rätt lösning, och skala den för vattenvolymen som ska renas. Då kan produktionen sedan drivas på utan att vattnet blir ett problem.

Kan ett regelverk göra skillnad?

Vi vet att riktlinjer och krav är krafter som driver på utveckling och förändring. Swedish Hydro Solutions har redan den teknik som behövs för att möta alla europeiska standarder för hållbar mobil vattenrening, baserat på EU:s vattendirektiv och Weserdomen från 2017.

Men i dagsläget är det svårt att veta vilka krav som gäller, eftersom reglerna varierar så mycket.

Utsläppskraven skiljer sig mellan regioner och mellan olika typer av projekt. Eftersom riktlinjerna är vaga är det förståeligt att de tolkas olika runt om i landets kommuner. Kunskapsnivån varierar också.

Ett tydligt och gemensamt regelverk skulle så småningom leda till en standardisering, vilket skulle gynna hela branschen och minska frustrationen hos entreprenadföretagen. Entreprenörer skulle kunna räkna på projekt på samma sätt, oavsett var i landet de ska utföras.

Swedish Hydro Solutions har deltagit i flera projekt för att ta fram billiga och enkla mättekniker för löpande vattenkontroller ute på byggarbetsplatserna, bland annat det delvis EU-finansierade SCOREwater-projektet. Ett sådant kontrollsystem skulle kunna ge tillsynsmyndigheter bättre översyn och större möjligheter att ställa välgrundade krav för kvaliteten på vatten som släpps vidare ut i dagvattensystemet.

Det är så vi tillsammans kan bygga långsiktig hållbarhet och fokusera på att jobba så miljösäkert som möjligt, i stället för så billigt som möjligt.